“MASKNE”: CÁC TÌNH TRẠNG Ở DA LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐEO KHẨU TRANG

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể việc sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE) cả trong và ngoài cơ sở chăm sóc y tế. Thuật ngữ “maskne” ngày càng trở nên phổ biến trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông, nó được sử dụng để mô tả một số vấn đề về da mặt. Chi phí điều trị cao nhưng điều trị gần như không hiệu quả cho tình trạng này.Để biết thêm thông tin xin theo dõi tại: https://bit.ly/2UyM4D1

BÀI VIẾT LIÊN QUAN